Gemeente Amsterdam Huisvesting Statushouders & Kwetsbare Groepen

Bij de opvang van statushouders zijn verschillenden gemeentelijke onderdelen betrokken, waaronder de stadsdelen. Het gaat hierbij om de realisatie van woonprojecten, AZC’s en instroom in de reguliere woningvoorraad. De Amsterdamse aanpak wil voor elke statushouder een buurman. Kortom, de kansen bieden dat iedereen snel zijn plek in Amsterdam vindt, ook wel de zachte landing genoemd.
In 2018 worden er veel projecten opgeleverd en hebben we ook beter zicht op de reguliere instroom. Dat brengt een maatschappelijke en sociale opgave op stadsdeel niveau met zich mee. De projectleider treedt hier samen met het stedelijk coördinatieteam signalerend, faciliterend en coördinerend in op en werkt nauw samen met het programma Kwetsbare groepen.

Werkzaamheden
Voorbereiden van het bestuurlijk overleg huisvesting statushouders voor de stadsdeelvoorzitter Noord. Zij vertegenwoordigt in dit overleg de stadsdelen;
Voorbereiden stedelijk kernteam voor de stadsdeelsecretaris. Hij vertegenwoordigt in dit overleg ambtelijk de stadsdelen;
Adviseur van de stadsdeelvoorzitter en stadsdeelsecretaris stadsdeel Noord met de portefeuille Aanpak Vluchtelingen;
Ondersteuning van coördinerend gebiedsmanagers;
Overzicht houden op ontwikkelingen in het totale domein;
Verbinden van het gebied aan stedelijke ontwikkelingen en verbinden van collega’s die vanuit verschillende sub-domeinen in dit speelveld actief zijn;
Linking-pin naar het programma Kwetsbare groepen
Adviseur Stadsdelen in coördinatieoverleg / stafteam Aanpak Vluchtelingen;
Zitting nemen in relevante overleggen omtrent vluchtelingen, afstemming met betrokken RVE’s;
Input geven, stedelijk netwerk helpen organiseren;
Informatie brengen en halen bij en betrekken van gebiedsmanagement / stadsdeel;
Coördineren dat er namens de stadsdelen input komt t.b.v. de cyclische monitoring en rapportage. Informatiebehoefte stadsdelen agenderen;
Helpen vormgeven en implementeren van ‘integrale projectplannen/integrale werkwijze (gebied, project, sociaal)’ bij huisvestingsprojecten voor statushouders;
Signaleren, agenderen, oplossen, evt. escaleren overkoepelende zaken;
Bewaken en inhoudelijke aanspreekpunt financieel proces t.a.v. budget 7 ton voor stadsdelen i.h.k.v. Aanpak Vluchtelingen;
Monitoren van voortgang. Scherp houden van deadlines. Zorgen dat stadsdelen op tijd de juiste input leveren. SdS scherp houden op risico’s bij overschrijding van deadlines.