Gemeente Amsterdam

Vanuit Inschrijver wordt sinds 2017 Jessie Vols ingehuurd om de projecten Herinrichting Eerste Oosterstraat, Herinrichting Weesperzijde en Campusstudie Bijlmerdreef / Amsterdamse Poort te managen.
De Eerste Oosterparkstraat is een druk, levendig gebied in Amsterdam Oost. Er wordt aan gewoond, gewerkt en gewinkeld. Ook is de straat een belangrijke verbindingsweg. Er lopen acties om de straat te verbeteren en de openbare ruimte aan te pakken. Naast het vervangen van de materialen wordt ook de indeling van de straat anders, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers, en minder voor autoverkeer en parkeren.
Het doel van het project op de Weesperzijde is om de huidige kwaliteiten verder te versterken en te waarborgen voor de lange termijn. Daarnaast het oplossen van een aantal knelpunten. De concrete ambitie is om de huidige kwaliteiten te versterken en de Weesperzijde te optimaliseren als fietsstraat in het Hoofdnet Fiets en daartoe het autoparkeren op maaiveld langs de Weesperzijde gefaseerd te verminderen. Hiertoe dienen eerst adequate alternatieve parkeervoorzieningen te zijn gevonden. Dat wil zeggen: binnen de geldende normen ten aanzien van parkeerdruk en bereikbaarheid. Het stadsdeel en de centrale stad werken actief aan het vinden van inpandige parkeervoorzieningen.
Tot op heden zijn de dreven rondom de Amsterdamse Poort puur functioneel ingericht zonder enige verblijfskwaliteit. De ING gaat in de komende jaren hun nieuwe hoofdkantoor bouwen op de plek van Frankemaheerd aan de Bijlmerdreef. Voor deze nieuwe ‘campus ING’ wordt o.a. een nieuw groen openbaar plein voorgesteld. Dit plein overbrugt het hoogteverschil tussen maaiveld en dreefniveau. De opgave behelst tevens de waterloop ten zuiden van de HES/ROC. De Gemeente Amsterdam wil hierbij aansluiten door tevens de kwaliteit van het omliggende gebied op te hogen. Ook hebben ING en de Gemeente Amsterdam als doel om de hele ‘campus’ in verregaande mate duurzaam in te richten.