Een selectie van onze projecten. Meer zien of weten? Kom een kop koffie bij ons drinken!

Gemeente Den Haag – project- management ruimtelijke projecten (oa Legoland)

In opdracht van het projectmanagement bureau van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag voeren wij het projectmanagement over diverse ruimtelijk fysieke projecten in de stad. De projecten zijn zeer divers; van sloop-/nieuwbouwprojecten tot renovatie- en transformatieprojecten. Samen met ontwikkelaars, stichtingen en diverse afdelingen van de gemeente worden de projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Een aansprekend project dat we leiden is bijvoorbeeld de komst van Legoland naar de boulevard van Scheveningen. Het is de eerste vestiging van Legoland in Nederland en de vier...

lees meer

Gemeente Zoetermeer – projectmanagement herontwikkelingslocatie

Zoetermeer is met 125.000 inwoners één van de twintig grootste gemeenten van Nederland. De stad is, sinds de start van het groeikernenbeleid in 1963, constant aan het uitbreiden. Dit is zichtbaar in abrupte overgangen van verschillende soorten verstedelijking en de lappendeken van bouwstijlen.  De stad wordt daardoor als rommelig ervaren. Tegelijk is de sociale en economische dynamiek in deze relatief jonge stad groot. De laatste jaren is de nadruk daardoor meer komen te liggen op de binnenstedelijke herstructurering. Eén van de projecten die in dit kader past is de herontwikkeling van ...

lees meer

Diverse publieke en private partijen – faciliteren teamsessies

Wij dragen bij aan een goede start, heldere missie en samenwerkingsafspraken van een project via het faciliteren van een Project Start Up (PSU). Daarnaast helpen we met een gedegen terug- en vooruitblik tijdens een Project Follow Up (PFU). Door een gedegen voorbereiding maken we de PSU en PFU projectspecifiek en sluiten we aan bij de wensen van de deelnemers. Tot slot worden we ook regelmatig ingeschakeld om strategie- en risicosessies te faciliteren voor diverse publieke en private opdrachtgevers. In 2015 en 2016 faciliteerden we onder andere sessies boor Rijkswaterstaat, Heijmans, B...

lees meer

Meer referenties

Schiphol – omgevingsmanagement

Schiphol staat aan de vooravond van verschillende uitgebreide infrastructurele investeringsprojecten, zoals de bouw van een nieuwe pier en terminal, aanpassingen aan de landzijdige infrastructuur en parkeerfaciliteiten en de verbeteringen aan het trein- en busstation. Deze projecten worden integraal gemanaged vanuit het zogenaamde Capital Programme. Wij zijn betrokken als developer bij het deelproject 'Landzijde' en in die rol verantwoordelijk voor het proces rondom specificaties en stakeholdermanagement.

lees meer

Rijkswaterstaat – omgevingsmanagement Omlegging A9

Vanuit Rijkswaterstaat zijn wij als plaatsvervangend omgevingsmanager werkzaam op het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'. De A9 loopt momenteel dwars door Badhoevedorp heen. Door de snelweg te verplaatsen ten zuiden van het dorp neemt de leefbaarheid in Badhoevedorp toe. Ook wordt de snelweg verbreed, waardoor de files afnemen en de regio's Amsterdam en Schiphol beter bereikbaar worden. Het werk is middels een D&C (Design & Construct) contract op de markt gezet en vertegenwoordigt een waarde van 340 miljoen Euro. Aangezien het project medegefinancierd wordt door Schiphol, de...

lees meer

Gemeente Leiden – omgevingsmanagement ondergrondse containers

Met het project 'ondergrondse containers' worden van scratch af aan in twee jaar tijd zo’n 600 ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de binnenstad van Leiden en de wijken eromheen. Voor de binnenstad betekent dit geen vuilniszakken meer op straat en daarmee ook het terugdringen van het zwerfvuil en de meeuwenoverlast. In de wijken verdwijnen de ontsierende bovengrondse wijkcontainers uit het straatbeeld. De ondergrondse afvalcontainers maken Leiden dus schoner én aantrekkelijker. Op 125 locaties in de binnenstad komen 175 container...

lees meer

Meer referenties

Rijksvastgoedbedrijf – contractmanagement PPS/DBFMO Rijnstraat 8

Het PPS project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de grootschalige renovatie van een bestaand gebouw in, gevolgd door 25 jaar exploitatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiertoe een DBFMO overeenkomst gesloten met een consortium. In dit pand, waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Wij vervullen gedurende de realisatiefase de rol van plaatsvervangend procesmanager en contractmana...

lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – contractmanagement HWBP

Sámen de keringen op orde krijgen. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we als contractmanager aan diverse projecten van het nieuwe HWBP. Dit zijn projecten waarin wordt bekeken of de dijken voldoende sterk zijn volgens de nieuwe normen vanuit het Rijk. Het betreft onder andere de projecten Noordzeekanaal, Amsteldiepdijk/Balgzanddijk en Markermeerdijken.

lees meer

Joulz – tendermanagement UAV-gc tenders

Als senior adviseur tendermanagement dragen wij bij aan diverse complexe tenders (UAV-gc). We zijn verantwoordelijk om in overleg met onder andere de afdelingen projectmanagement en engineering te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen van aanpak (EMVI) conform het "BVP gedachtengoed". We zijn actief betrokkenheid bij onderhandelingsgesprekken met TenneT en de doorvertaling hiervan in de BAFO fase.

lees meer

Meer referenties