Gemeente Den Haag – project- management ruimtelijke projecten (oa Legoland)

In opdracht van het projectmanagement bureau van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de Gemeente Den Haag voeren wij het projectmanagement over diverse ruimtelijk fysieke projecten in de stad. De projecten zijn zeer divers; van sloop-/nieuwbouwprojecten tot renovatie- en transformatieprojecten. Samen met ontwikkelaars, stichtingen en diverse afdelingen van de gemeente worden de projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Een aansprekend project dat we leiden is bijvoorbeeld de komst van Legoland naar de boulevard van Scheveningen. Het is de eerste vestiging van Legoland in Nederland en de vier...

lees meer

Gemeente Zoetermeer – projectmanagement herontwikkelingslocatie

Zoetermeer is met 125.000 inwoners één van de twintig grootste gemeenten van Nederland. De stad is, sinds de start van het groeikernenbeleid in 1963, constant aan het uitbreiden. Dit is zichtbaar in abrupte overgangen van verschillende soorten verstedelijking en de lappendeken van bouwstijlen.  De stad wordt daardoor als rommelig ervaren. Tegelijk is de sociale en economische dynamiek in deze relatief jonge stad groot. De laatste jaren is de nadruk daardoor meer komen te liggen op de binnenstedelijke herstructurering. Eén van de projecten die in dit kader past is de herontwikkeling van ...

lees meer

Diverse publieke en private partijen – faciliteren teamsessies

Wij dragen bij aan een goede start, heldere missie en samenwerkingsafspraken van een project via het faciliteren van een Project Start Up (PSU). Daarnaast helpen we met een gedegen terug- en vooruitblik tijdens een Project Follow Up (PFU). Door een gedegen voorbereiding maken we de PSU en PFU projectspecifiek en sluiten we aan bij de wensen van de deelnemers. Tot slot worden we ook regelmatig ingeschakeld om strategie- en risicosessies te faciliteren voor diverse publieke en private opdrachtgevers. In 2015 en 2016 faciliteerden we onder andere sessies boor Rijkswaterstaat, Heijmans, B...

lees meer

Joulz – risicomanagement UAV-GC tenders

Als risicomanager dragen wij bij aan diverse complexe UAV-gc tenders. We zijn verantwoordelijk voor het SMART maken van het interne- en externe risicodossier. Door met de verschillende disciplines te overleggen maken we een vertaalslag van de meestal impliciet aanwezige informatie naar hoogwaardige risico’s en beheersmaatregelen.

lees meer

Rijkswaterstaat – projectmanagement huisvesting Rijksdiensten

De Rijksoverheid is volop in beweging. Dit heeft directe consequenties voor de huisvesting van overheidsorganisaties. Vanuit de richtlijnen van “Compacte rijksdienst”, is de inzet om op minder meters meer ambtenaren effectief en efficiënt te huisvesten. De komende 4 á 5 jaar worden, vanuit de door het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelde masterplannen huisvesting, in voornamelijk provinciehoofdsteden, diverse rijkskantoren gebouwd. Wij zijn hierbij in de diverse projecten (Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Arnhem) betrokken als integraal projectmanager. In opdracht van de gemandateerd op...

lees meer

Gemeente Leiden – programmamanagement langzaam verkeer

Het programma 'Langzaam Verkeer & Leefomgeving' behelst een veertigtal maatregelen die alle gericht zijn op het verbeteren van het fietsroutenetwerk en het stimuleren van fietsgebruik in de Leidse regio. De maatregelen bestaan uit: Realisatie van snelfietsroutes: comfortabele, snelle en veilige fietsroutes over langere afstanden. Met brede, rechte asfaltpaden en zo min mogelijk bochten en plekken die oponthoud opleveren. Ook is er aandacht voor duidelijke bewegwijzering; Oplossingen voor het fietsparkeren: bevorderen van het fietsgebruik kan niet zonder oplossingen voor het fiet...

lees meer

Universiteit Utrecht – projectmanagement openbare ruimte

Namens de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn wij verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de openbare ruimte en de bovengrondse infrastructuur. Onze scope behelst zowel boven- als ondergrondse hoofdinfrastructuur, parkeervoorzieningen, Tolakker erf en weilanden, terrein bij het Androclus gebouw.

lees meer

Recreatie Midden-Nederland – projectmanagement herontwikkeling Salmsteke

In opdracht van Recreatie Midden-Nederland (RMN) begeleiden wij haar organisatie bij het projectmanagement voor het herpositioneren en herontwikkelen van dit recreatieterrein (25 hectare) in de uiterwaarden van de rivier de Lek in de gemeente Lopik. Onze inspanningen dragen bij aan het in economische en maatschappelijke zin toekomstbestendig maken van de exploitatie van dit terrein. Kennisdeling met de RMN-organisatie ten aanzien van het procesmanagement van gebiedsontwikkeling speelt een belangrijke rol binnen deze opdracht. Recreatie Midden-Nederland beheert en onderhoudt namens vier r...

lees meer

Rijksvastgoedbedrijf – informatiemanagement PPS/DBFMO Rijnstraat 8

Het oude ministerie van VROM wordt volledig herontwikkeld tot het Rijkskantoor van de toekomst. Om dit te realiseren is naast een uitvoerend consortium ook aan de zijde van de Staat een groot aantal actoren betrokken. Er vinden vele informatieprocessen en -stromen plaatst binnen het project. In samenwerking met KIM Plus Delta verzorgen we, in de rol van Informatiemanager, het structureren van alle informatiestromen binnen het project. Bijvoorbeeld door implementatie van Sharepoint om het samenwerken van de verschillende partijen aan de zijde van de Staat mogelijk te maken. Of door het uitwi...

lees meer

Gemeente Zoetermeer – omgevings- en project- management woningbouw

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voeren we omgevings- en projectmanagement op de ontwikkeling van verschillende woningbouwprojecten. Zo begeleiden we de onderhandelingen over een gecombineerd project van 180 woningen in combinatie met de verlegging van de ontsluiting van een productielocatie van  Nutricia. Het resultaat hiervan is de invulling van een binnenstedelijke locatie met woningbouw en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook voor de bestaande woningbouw. Ook zetten we ons in voor het omgevings- en projectmanagement voor de bouw van 200 jongere...

lees meer

Gemeente Den Haag – project- management collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

Petroleumhaven is het laatste transformatiegebied in de ontwikkeling van de Laakhavens. Een transformatie van een industrieel havengebied naar een stedelijk woon-/werkmilieu. De kern van de transformatie van Petroleumhaven is het kleinschalig opdrachtgeverschap. Bij kleinschalig opdrachtgeverschap worden grondkavels in zo klein mogelijke eenheden uitgegeven aan particuliere organisaties en/of burgers (ook wel collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd). Daarbij kan er welstandsvrij gebouwd worden. De gemeente schept slechts randvoorwaarden door de openbare ruimte aan te l...

lees meer

Rijkswaterstaat – strategisch adviseur Zuid-Nederland A Wegen

Als strategisch adviseur zijn we binnen Zuid-Nederland (ZN) A Wegen betrokken om het cluster (ong. 50 fte) en IPM-team optimaal en daadkrachtig te laten functioneren. Onze werkzaamheden variëren van het adviseren over de vorm en invulling van de organisatie, het faciliteren van diverse sessies tot het inhoudelijk oppakken van projectoverstijgende vraagstukken. We geven onder andere invulling aan het projectmanagement voor de contractvoorbereiding Variabel Onderhoud Contract 2016 e.v. (VOC 1.1) en Prestatiecontract Droog 2018 e.v. (PCD 3.2). Deze tweede vindt plaats middels Best Value Pr...

lees meer

Stadgenoot – projectmanagement ontwikkeling Almere Poort

Olympiakwartier is een uitbreidingswijk in Almere Poort; hier komen 120.000 m2 woningen; 60.000 m2 commerciële units; 15.000 m2 scholen en 50.000 m2 parkeren. Als projectmanager zijn wij verantwoordelijk voor het – in nauwe samenwerking met de ontwikkelingsmanager - leiden van een onderzoek naar concepten voor de gebiedsontwikkeling Almere Poort Oost. Een en ander in overleg met corporatie, architect, adviseurs, aannemers en gemeente.

lees meer

Gemeente Leiden – projectmanagement auto- & fietsbewegwijzering

De verantwoordelijkheid van wegbeheerders om zorg te dragen voor bewegwijzering voor zowel auto als fiets is verankerd in de wet. De huidige bewegwijzering in Leiden voor automobilisten en fietsers is verwaarloosd. Bovendien zijn er wijzigingen in de verkeersstructuur gewenst en zijn er nieuwe te bewegwijzeringsdoelen ontstaan. Wij maken samen met de Nationale Bewegwijzeringsdienst een ontwerp bordenplan voor heel Leiden op basis waarvan de bewegwijzering op toekomstbestendige wijze wordt hersteld. Een ingewikkeld project, gezien de vele stakeholders binnen en buiten Leiden.

lees meer

Woningstichting ZVH – projectmanagement woningbouw

Voor Woningstichting ZVH in Zaandam zijn wij bij verschillende woningbouwprojecten betrokken. Ten eerste de stedelijke herstructurering van de Kleurenbuurt in Zaandam. Dit betreft de sloop van 600 woningen, waarvoor tussen de 900 en 1.200 nieuwbouwwoningen terugkomen met ruim 400 sociale huurwoningen. We stellen de uitgangspunten die in de huidige marktomstandigheden zowel voor ZVH als de gemeente Zaanstad binnen het risicoprofiel passen op. Tot slot stellen we de samenwerkingsovereenkomst inclusief herziene uitgangspunten GREX op. Ten tweede dragen we bij aan de stedelijke herstructu...

lees meer

Dierenbescherming – projectmangement

Voor de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (kortweg de Dierenbescherming) zijn wij als projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe concept 'DierenBeschermingsCentrum' en de uitwerking van de nieuwste methodes voor het opvangen van dieren in een faciliterend gebouw. We zijn verantwoordelijk voor het samenstellen en leiden van het bouwteam in ontwikkel- en ontwerpfase. Daarbij hoort ook het verzorgen van alle benodigde betemmingsplanwijzigingen, vergunningen en ontheffingen, onderhouden van contacten met externen zoals gemeentelijke instanties, instan...

lees meer

Gemeente Den Haag – projectmanagement gebiedsontwikkeling

Vanuit het Haags Ontwikkelbedrijf van de gemeente Den Haag zijn wij betrokken bij de gebiedsontwikkeling tussen A4, A12 en Ypenburg, Nootdorp. Dit betreft 15,8 hectare met 775 woningen, een tiental zorgappartementen, commerciële plint, opleiding en voorzieningencluster van de politie Haaglanden en een school voor bijzonder onderwijs.

lees meer

Gemeente Zoetermeer – uitvoering Nota Mobiliteit

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voeren wij het verkeer- en vervoersprogramma (Nota Mobiliteit) uit. Het uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit bevat projecten die de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad vergroten. Hierbij gaat het om auto-, fiets- en openbaarvervoersprojecten of een combinatie hiervan. Projecten zijn qua status onder te verdelen in drie categorieën: ze staan op de voorraadlijst, zijn nieuw of zijn aangepast ten gevolge van voortschrijdend inzicht. Deze dynamiek vraagt om een jaarlijkse actualisatie, prioritering van projecten en een actueel inzicht in d...

lees meer

Gemeente Rijswijk – technisch advies Hoornbrug, Tram15 en Haagweg

In opdracht van gemeente Rijswijk geven wij technisch en inhoudelijk advies voor de Traminfrastructuur voor het project Hoornbrug l Tram15 l Haagweg. Het betreft hier drie projecten namelijk (1) Verbetering Leefbaarheid Haagweg (Haagweg), (2)  Verbreding Tramlijn 15 (Tram15) en (3) Verhoging Hoornbrug (Hoornbrug). De Hoornbrug wordt een vaste en hoge brug in plaats van een beweegbare en lage brug. Vanwege de introductie van een nieuwe tram bij HTM, de Avenio van Siemens, moet het tramtraject door dit gebied voor eind 2015 aangepast worden. Tot slot wordt ook de leefbaarheid van de Haagw...

lees meer

Gemeente Den Haag – projectmanagement trans- formatie leegstaand kantoor

Tegenover Station Holland Spoor in Den Haag staat het voormalige Belastingdienst kantoor, het Terminius gebouw. De leegstand van het gebouw heeft veel impact op de omgeving, maar belangrijker, biedt veel nieuwe kansen voor de stad. Samen met de gemeente Den Haag heeft Neuf & Associates het initiatief genomen tot planvorming voor de transformatie van het pand. Naast de aanpak van het vraagstuk is ook de rol van de gemeente ontwikkeld tot een zeer constructieve en pragmatische rol. Alles is erop gericht de eigenaar te overtuigen van de (financiële) kansen van het pand. Een succesvolle co...

lees meer

Gemeente Leiden – project- & omgevingsmanagement herinrichting woonwijk

De wijk Noorderkwartier-Oost in Leiden wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Deze stenige volkswijk kenmerkt zich door zijn lage ligging (ten gevolge van inklinking) en heeft dientengevolge te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. De herinrichting biedt de kans om, samen met de bewoners, de wijk klimaat adaptief te maken, niet alleen in de openbare ruimte, maar zeker ook op particulier terrein (particuliere huizenbezitters en woningbouwcorporaties). De wijze waarop gemeente Leiden dit gaat doen onderscheidt zich van de traditionele manier: in plaats van top down de herinri...

lees meer

NS Stations Grondbedrijf – regio- en verkoopmanagement

In de functies van regiomanager en senior verkoopmanager is Neuf & Associates verantwoordelijk voor waardecreatie en het verzilveren van de ontwikkelportefeuille van het Grondbedrijf. Het Grondbedrijf is opgericht met als doel de gronden die bestempeld zijn als niet strategisch te verkopen. Dit gebeurde vanuit vier verschillende regio's in Nederland. Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van detailstudies, grondexploitaties, waarde- en potentie bepalingen ten bate van stationslocaties en de landelijke grondportefeuille van NS Stations.

lees meer

Kadaster – key accountmanagement

Binnen het Kadaster, afdeling Zakelijke markt, zijn wij op ad interim-basis verantwoordelijk voor het realiseren van een maximale afzet/omzet, marktpenetratie en klanttevredenheid alsmede het voeden van de Kadaster organisatie met marktinformatie.

lees meer