Schiphol – omgevingsmanagement

Schiphol staat aan de vooravond van verschillende uitgebreide infrastructurele investeringsprojecten, zoals de bouw van een nieuwe pier en terminal, aanpassingen aan de landzijdige infrastructuur en parkeerfaciliteiten en de verbeteringen aan het trein- en busstation. Deze projecten worden integraal gemanaged vanuit het zogenaamde Capital Programme. Wij zijn betrokken als developer bij het deelproject 'Landzijde' en in die rol verantwoordelijk voor het proces rondom specificaties en stakeholdermanagement.

lees meer

Rijkswaterstaat – omgevingsmanagement Omlegging A9

Vanuit Rijkswaterstaat zijn wij als plaatsvervangend omgevingsmanager werkzaam op het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp'. De A9 loopt momenteel dwars door Badhoevedorp heen. Door de snelweg te verplaatsen ten zuiden van het dorp neemt de leefbaarheid in Badhoevedorp toe. Ook wordt de snelweg verbreed, waardoor de files afnemen en de regio's Amsterdam en Schiphol beter bereikbaar worden. Het werk is middels een D&C (Design & Construct) contract op de markt gezet en vertegenwoordigt een waarde van 340 miljoen Euro. Aangezien het project medegefinancierd wordt door Schiphol, de...

lees meer

Gemeente Leiden – omgevingsmanagement ondergrondse containers

Met het project 'ondergrondse containers' worden van scratch af aan in twee jaar tijd zo’n 600 ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de binnenstad van Leiden en de wijken eromheen. Voor de binnenstad betekent dit geen vuilniszakken meer op straat en daarmee ook het terugdringen van het zwerfvuil en de meeuwenoverlast. In de wijken verdwijnen de ontsierende bovengrondse wijkcontainers uit het straatbeeld. De ondergrondse afvalcontainers maken Leiden dus schoner én aantrekkelijker. Op 125 locaties in de binnenstad komen 175 container...

lees meer

Gemeente Zoetermeer – omgevings- en project- management woningbouw

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voeren we omgevings- en projectmanagement op de ontwikkeling van verschillende woningbouwprojecten. Zo begeleiden we de onderhandelingen over een gecombineerd project van 180 woningen in combinatie met de verlegging van de ontsluiting van een productielocatie van  Nutricia. Het resultaat hiervan is de invulling van een binnenstedelijke locatie met woningbouw en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, dus ook voor de bestaande woningbouw. Ook zetten we ons in voor het omgevings- en projectmanagement voor de bouw van 200 jongere...

lees meer

Rijkswaterstaat – omgevings- en procesmanagement VOC

Vanuit Rijkswaterstaat  Zuid Nederland geven we aansturing geven aan het team omgeving (5fte) voor het landelijke Variabel Onderhoud Contract (VOC). De werkzaamheden hebben primair betrekking op de percelen Oost-Brabant, West-Brabant en Limburg. Naast de invulling van de rol van Omgevingsmanager versterken wij het projectmatig werken. Hierbij ligt de focus op strategisch niveau en sturen we op de uniformering van de processen. Daarbij faciliteren we het proces om te komen tot en het behouden van een goed functionerend programma/clusterorganisatie Onderhoud Droog.

lees meer

Gemeente Leiden – project- & omgevingsmanagement herinrichting woonwijk

De wijk Noorderkwartier-Oost in Leiden wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Deze stenige volkswijk kenmerkt zich door zijn lage ligging (ten gevolge van inklinking) en heeft dientengevolge te kampen met wateroverlast bij hevige regenval. De herinrichting biedt de kans om, samen met de bewoners, de wijk klimaat adaptief te maken, niet alleen in de openbare ruimte, maar zeker ook op particulier terrein (particuliere huizenbezitters en woningbouwcorporaties). De wijze waarop gemeente Leiden dit gaat doen onderscheidt zich van de traditionele manier: in plaats van top down de herinri...

lees meer