Rijksvastgoedbedrijf – contractmanagement PPS/DBFMO Rijnstraat 8

Het PPS project Vernieuwing Rijnstraat 8 houdt de grootschalige renovatie van een bestaand gebouw in, gevolgd door 25 jaar exploitatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiertoe een DBFMO overeenkomst gesloten met een consortium. In dit pand, waar voorheen het ministerie van VROM was gevestigd, worden na de vernieuwing het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers gehuisvest. Wij vervullen gedurende de realisatiefase de rol van plaatsvervangend procesmanager en contractmana...

lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – contractmanagement HWBP

Sámen de keringen op orde krijgen. Dat is in essentie het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we als contractmanager aan diverse projecten van het nieuwe HWBP. Dit zijn projecten waarin wordt bekeken of de dijken voldoende sterk zijn volgens de nieuwe normen vanuit het Rijk. Het betreft onder andere de projecten Noordzeekanaal, Amsteldiepdijk/Balgzanddijk en Markermeerdijken.

lees meer

Joulz – tendermanagement UAV-gc tenders

Als senior adviseur tendermanagement dragen wij bij aan diverse complexe tenders (UAV-gc). We zijn verantwoordelijk om in overleg met onder andere de afdelingen projectmanagement en engineering te komen tot kwalitatief hoogwaardige plannen van aanpak (EMVI) conform het "BVP gedachtengoed". We zijn actief betrokkenheid bij onderhandelingsgesprekken met TenneT en de doorvertaling hiervan in de BAFO fase.

lees meer

Rijkswaterstaat – invulling Systeemgerichte ContractBeheersing

In opdracht van Rijkswaterstaat voeren we een adviesopdracht uit om de invulling van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij het VOC 1.1 te versterken. Het VOC 1.1 is een project waarin het variabel onderhoud aan de wegen in Zuid-Nederland wordt uitgevoerd. Het contract (met drie percelen met verschillende Opdrachtnemers) wordt beheerst middels SCB. De opdracht is erop gericht om de contractbeheerstrategie gezamenlijk meer vorm te geven en in te bedden in het contractbeheerteam. Er wordt expliciet stilgestaan bij de werking van SCB en de mogelijkheden die deze methodiek biedt om zor...

lees meer

Provincie Noord Holland – contractmanagement vernieuwing Wilhelminasluis

Voor de Provincie Noord-Holland voeren wij contractmanagement onder Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) ten aanzien van de vernieuwing van de Wilhelminasluis te Zaandam. De Wilhelminasluis (1903) in de binnenstad van Zaandam wordt samen met de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug vernieuwd. De huidige Wilhelminasluis is verouderd qua afmetingen en in een slechte bouwkundige- en technische staat. De provincie Noord-Holland vervangt de komsluis door een nieuwe moderne schutsluis voor beroeps- en recreatievaart. Door de moderne rechte vorm verloopt het schutproces in de toekomst...

lees meer

Rijkswaterstaat – inkoop en contractmanagement Raamovereenkomst Projectbeheersing

De Raamovereenkomst Projectbeheersing (ROK PB) is gesloten voor het uitbesteden van niet-kerntaken op het gebied van projectbeheersing binnen Rijkswaterstaat. Voor alle uitvragen binnen de scope van deze raamovereenkomst is het gebruik ervan verplicht. De raamovereenkomst bestaat uit 5 percelen met meerdere leveranciers per perceel. De ROK PB is afgesloten op 1 juni 2016 en heeft een looptijd van 2 jaar met een optie op twee keer 1 jaar verlenging. Wij vervullen gedurende de uitvoering van de overeenkomst de rol van adviseur inkoop en contractmanagement binnen het contractbeheersteam van Ri...

lees meer

Rijksvastgoedbedrijf – proces- en contractmanagement PPS Bezuidenhoutseweg 30

Het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau, het College Bescherming Persoonsgegevens en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur worden gemeenschappelijk gehuisvest in het Rijksmonument aan de Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag (B30). Het totale oppervlak van het gebouw is ca. 21.000 m2 BVO. De Rijksgebouwendienst treedt op als aanbestedende dienst voor de realisatie van deze renovatie volgens publiek-private samenwerking (PPS). Dit betekent dat het ontwerpen, het bouwen en inrichten, de facilitaire diensten en het onderhoud...

lees meer

Rijkswaterstaat – contractmanagement N35 Nijverdal

Vanuit Rijkswaterstaat is ons verzocht als adviseur contractmanagement op te treden voor het Combiplan Nijverdal – Rijkswaterstaat DI. De Grotestraat (N35) loopt dwars door Nijverdal. Rijkswaterstaat verplaatst de weg daarom naar het noorden en ProRail legt ernaast het spoor aan. De nieuwe weg en het spoor komen deels in een tunnel te liggen. De opdracht betreft het opstellen van de overeenkomst om de nieuwe landelijke tunnelstandaard (inzake tunnel technische installaties) in het lopende project cq. D&C contract (UAV-gc) te implementeren.  Opdrachtgever: Rijkswaterstaat ...

lees meer

Rijksvastgoedbedrijf – contractmanagement PPS/DBFMO-projecten

Namens het Rijksvastgoedbedrijf voeren we contractmanagement voor de exploitatiefase van diverse DBFMO-overeenkomsten. Gedurende de realisatiefase adviseren we de procesmanager en tijdens de exploitatiefase zijn we, namens de Rijksgebouwendienst, verantwoordelijk voor de juiste naleving van de DBFMO-overeenkomst. Daarnaast zijn we betrokken bij de doorontwikkeling van de contractmanagementaanpak en bij de uitvoering van het contractmanagement van de volgende PPS locaties: Rotterdam, Doetinchem, Groningen en Den Haag.  

lees meer

Rijkswaterstaat – contractmanagement Veiligheid Nederland in Kaart

Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) II heeft als doel de veiligheid van de Nederlandse dijkringen te bepalen volgens een overstromingsrisicobenadering. De dijkringen worden door marktpartijen doorgerekend binnen raamovereenkomsten. Wij zijn bij VNK II betrokken als contractmanager volgens het IPM model van Rijkswaterstaat. Dit houdt in dat we binnen het Projectbureau VNK eindverantwoordelijk zijn voor alle Europese aanbestedingen evenals voor het contractmanagement van alle contracten met marktpartijen.

lees meer

Rijksgebouwendienst – inkoopadvies aanbesteden

Op verzoek van het Expertise Centrum Aanbesteden van de Rijksgebouwendienst leveren wij aanbestedingsadvies bij complexe vastgoedprojecten. In deze rol adviseren wij het projectteam om het inkoopproces als onderdeel aan te kunnen wenden als middel om de projectdoelstellingen te helpen realiseren; de realisatie van nieuwe (of andere) huisvesting van een organisatie. De nadruk ligt op het adviseren over geïntegreerd contracteren en het opstellen en begeleiden van Europese aanbestedingen voor werken en diensten binnen omvangrijke projecten. Rijksprojecten worden professioneel op de markt gez...

lees meer

Rijksgebouwendienst – advies Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Als Adviseur Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) voor de Rijksgebouwendienst voorzien wij de dienst van advies over de invulling van de koers en randvoorwaarden van SCB, over de toepassing van de ISO 9001 in het kader van SCB en over de ten behoeve van SCB benodigde aanpassingen aan de geïntegreerde contractvormen die de RGD gebruikt.

lees meer